Participa la Garriga

Consells i comissions

A continuació hi trobem els òrgans de participació, aquells espais que canalitzen les inquietuds ciutadanes al voltant de temes concrets.
Actualment tenim 5 consells constituïts: