Participa la Garriga

Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

DEPARTAMENT

Àrea de Cooperació

DEFINICIÓ

El Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat és, des del 2006, l’òrgan de participació ciutadana en la política de cooperació al desenvolupament, la solidaritat i la cultura de la pau que es duu a terme des de l’Ajuntament i l’espai d’interlocució entre els diferents agents locals de cooperació del municipi.

El Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat té per objecte potenciar la participació de tots els agents del municipi relacionats amb la cooperació, el desenvolupament, la solidaritat i la cultura de la pau amb l’objectiu de potenciar llur activitat i coordinar-la.

COMPOSICIÓ

El Consell de Cooperació està integrat per un/a representant dels grups muncipals i un de cada entitats i col·lectius del poble que fan accions de cooperació.
Més info: cooperacio@ajlagarriga.cat