Participa la Garriga

Resultats d’altres edicions del pressupost participatiu

Mitjançant aquest procés de participació es vol garantir el dret de la ciutadania a estar informada, a ser consultada i a prendre part en una política pública de caràcter econòmic que determinarà una part de les inversions dels pressupostos municipals.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Ciutadania

Més informació: https://pressupostparticipatiu.lagarriga.cat/pressupostos-participatius