Participa la Garriga

POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que ordena i regula el seu futur urbanístic, de manera sostenible i equilibrada. Defineix el model de municipi que es vol assolir a partir de:

  • Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística
  • Proposar una estructura –viària, espais lliures i equipaments- que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població
  • Regular tant les actuacions privades com les públiques en matèria urbanística
  • Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el patrimoni cultural i el mediambiental
OBJECTIUS

La implicació i la corresponsabilització de tots els agents (polítics, tècnics i ciutadans organitzats i no organitzats) en la construcció compartida d’allò públic.

PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Urbanístic
DURADA
1 de Gener de 2018
31 de Desembre de 2019