Participa la Garriga

POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el document que ordena i regula el seu futur urbanístic, de manera sostenible i equilibrada. Defineix el model de municipi que es vol assolir a partir de:

  • Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística
  • Proposar una estructura –viària, espais lliures i equipaments- que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població
  • Regular tant les actuacions privades com les públiques en matèria urbanística
  • Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el patrimoni cultural i el mediambiental

Al febrer i març de 2023 es faran sessions informatives i durant el segon semestre d’aquest 2023 es farà aprovació inicial, exposició pública i tallers de participació.

PARTICIPA
PARTICIPA
ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Urbanístic